icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Privacyverklaring

Privacyverklaring Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V.

Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. gevestigd aan Dalweg 14, 9231 HX Surhuisterveen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V.
Ies wei 15
9258 CT Jistrum 
Vestigingsadres: Dalweg 14
9231 HX Surhuisterveen
Telnr. 06 51 19 60 35
info@rumatransport.nl

Privacy is belangrijk, omgaan met persoonlijke gegevens verdient zorgvuldigheid. De Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 geldt zorgt dat wij moeten vastleggen hoe wij met uw privacy omgaan. Gegevens verzamelen wij niet zomaar. Dat doen we met het doel om onze klanten te informeren, of van dienst te zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt 

Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld werk voor defensie (vliegbasis) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties. Hiervoor zullen wij om uw toestemming vragen.

Hoelang persoonsgegevens worden bewaard:

 • Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld
 • Als een overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rumatransport.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V.  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Ruma Transport – en Handelsonderneming B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rumatransport.nl

 

Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen.